NEMA KRAJA OMALOŽAVANJA I MALTRETIRANJA

PENZIONERA VOJNIH OSIGURANIKA

U državi Bosni i Hercegovini sve više vlada nepravda i bezakonje. Pravni „stručnjaci“ pripremaju i predlažu nakaradna zakonska rješenja koja nisu u skladu sa međunarodnim zakonskim rješenjima, sa osnovnim ljudskim pravima i sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Iste te prijedloge i rješenja prihvata Vlada, predlaže ih Parlamentu koji ih po pravilu usvaja.

Očit primjer takvog postupanja je „Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata“ (Sl.novine FBiH br. 41/2013).

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi „Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima“ (Sl. novine FBiH, br.42/2011 i 37/2012).

Donošenjem ovakvog rješenja povrijeđen je procesni zakon, te zakonsko i ustavno pravo na imovinu i nediskriminaciju garantovanu „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH“, „Zakonom o zabrani diskriminacije“, Ustavom FBiH“, Ustavom BiH“ i „Evropskom konvencijom o ljudskim pravima sa protokolima“.

Naši pravni „stručnjaci“, Federalna vlada i oba doma Parlamenta FBiH nikako da shvate da je penzija lično, neotuđivo i imovinsko pravo koje se nemože otuđiti, oduzeti, smanjiti ili ograničiti na štetu korisnika bez njegovog pristanka.

Donošenjem „Zakona o prijevremenom penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata“ ugrožena je vladavina prava na teritoriji FBiH, narušena je pravna sigurnost i jednakost građana pred zakonom, pravo na imovinu i vrši diskriminaciju jedne grupe građana.

Ovo je lako provjeriti i utvrditi na osnovu činjenica:
-Pomenutim zakonom je obuhvaćen samo određen broj branilaca, a kao posljedica toga je velika pa i dupla razlika u primanjima iste kategorije branilaca.
-Samo za dio penzionera vojnih osiguranika po ovom Zakonu isplatni koeficijent koji se primjenjuje pri isplati penzija je „jedan“ (1) a za sve ostale 1,73. Očita diskriminacija.

Zakon o upravnom postupku, član 262. (Sl.novine FBiH br. 2/98 ) reguliše STEČENO PRAVO. „Ako je pravomoćnim rješenjem stranka stekla neko pravo, a organ koji je donio takvo rješenje smatra da je u tom rješenju nepravilno primjenjen materijalni zakon, može rješenje ukinuti ili izmijeniti radi njegovog usklađivanja sa zakonom SAMO AKO STRANKA NA TO PRISTANE.

Nema niti jednog penzionera vojnog osiguranika kome je novim rješenjem umanjena penzija da je na to dao svoj pristanak.

Ustavom FBiH regulisano je: „Federacija će osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda.

Sve osobe na teritoriji Federacije BiH uživaju pravo na:
-  jednakost pred zakonom
- zabranu svake diskriminacije
 - imovinu

Prava i slobode predviđene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih protokola Bosna i Hercegovina je preuzela i prihvatila. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

Za bezbroj donešenih zakonskih i drugih propisa kojima se regulišu prava branilaca Bosne i Hercegovine, a koja se odnose na penzionisanje branilaca među kojima i VOJNIH OSIGURANIKA potpunu krivicu snose sve vlade i Parlament FBiH od završetka rata pa sve do danas.

1. Pored preuzetog zakona iz bivše SFRJ o penzionisanju vojnih osiguranika koji je stavljen van snage tek 2008. godine, Vlada Federacije BiH donosi a Parlament FBiH prihvata UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM za penzionisanje pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Donosi uredbe i poslije usvajanja „Zakona o službi u Vijsci Federacije BiH.

3. Penzionišući pripadnike Vojske Federacije BiH i Ministarstva odbrane Federacije BiH po uredbama, stvorena je šarolikost i diskriminacija među penzionisanim pripadnicima vojnih osiguranika.

4. Kada god su pokušali da riješe razlike i diskriminaciju između penzionera vojnih osiguranika upadali su u sve veće greške i promašaje.

Posebno je to istaknuto u zadnjem Zakonu od 2013. godine.

Dali svjesno ili nesvjesno Vlada Federacije BiH učestvuje u razdoru i podjeli branilaca Bosne i Hercegovine.

Okuplja određene kategorije branilaca koje podržavaju „Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata“ i usmjerava ih protiv penzionera vojnih osiguranika koji su obuhvaćeni ovim zakonom.

Mi penzioneri vojni osiguranici za cijelo vrijeme pripreme i donošenja zakona nismo bili protiv istog, nismo protiv toga da ostale kategorije branilaca Bosne i Hercegovine ostvare svoja prava, već smo bili samo protiv toga da se već penzionisani vojni osiguranici ne uključuju u ovaj zakon, normalno sa razlogom.

Penzioneri vojni osiguranici penzije su stekli svojim radom.

Vojni osiguranici su pripadnici ARBiH, HVO, drzavni službenici i namještenici civilne osobe na službi u Vojsci Federacije BiH.

Treba imati u vidu da su pripadnici Vojske Federacoje BiH i FMO stekli pravo na penziju na osnovu ODLUKE PREDSJEDNIŠTVA BiH a u cilju racionalizacije i smanjenja brojnog stanja Vojske Federacije BiH.

Od samog penzionisanja pa do danas penzioneri vojni osiguranici su na udaru javnosti. To treba zahvaliti u prvom redu službenicima Vlade Federacije BiH, Zavodu penziono-invalidskog osiguranja, Udruženju penzionera i sredstvima informisanja.

- Javnosti su prezentirane tvrdnje da su penzije vojnih osiguranika narušile stabilnost Fonda MIO-PIO. To se ponavljalo iz dana u dan i pri tome dezavuisala javnost, a posebno - penzioneri. Penzionerima vojnim osiguranicima niko ili vrlo malo je dato šanse da to demantuju.

Istina je sasvim drugačija.

U „Zakonu o mirovinsko invalidskom osiguranju „ (Sl.novine Federacije BiH br.29/98) za osiguranje isplate penzija vojnih osiguranika sredstva su obezbjeđena na PODRAČUNU član 126. Zakona.

Na PODRAČUNU za penzije vojnih osiguranika u periodu 2000. – 2002. godine bilo je preko 400.000.000 KM. Odlukom Vlade Federacije BiH koja je u to vrijeme bila u ulozi Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO-MIO tim sredstvima su isplaćena dugovanja svim penzionerima od 5 penzija u 2002. i 2003. godini. Sredstva su potrošena nenamjenski i nikad nisu vraćena na podračun. Da nisu isplaćena ili da su vraćena i danas bi se penzije penzionerima vojnim osiguranicima mogle isplaćivati bez ograničenja, a ne kako to u Vladi Federacije BiH i u Zavodu PIO kažu, KOOFICIJENT isplate 1 samo za kategorije penzionera po „NOVOM ZAKONU“ zbog nedostatka sredstava.

Istina je da je Fond PIO narušen neadekvatnim rješenjima. Naime „Zakonom o mirovinsko invalidskom osiguranju i ostalim aktima utvrđena je minimalna i zajamčena penzija. Za takvo rješenje morala su se obezbijediti sredstva iz budžeta, a ne da to ide na teret Fonda PIO. Ta SREDSTVA su mnogo veća od sredstava koja se prikazuju da se izdvajaju za penzije vojnih osiguranika.

Nezakonit je i neprincipijelan način na kome Vlada Federacije BiH i Zavod PIO realizuju međusobne odnose, potraživanja i dugovanja.

Primjera radi u rješenjima za penzije vojnih osiguranika od 2008. godine na strani 2. stoji: „Sredstva za isplatu penzije po ovoj UREDBI osiguraće se iz Budžeta Federacije BiH i refundiraće se Federalnom zavodu PIO sve dok korisnik penzije ne ispuni uvjete za starosnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju, nakon čega će se refundirati samo razlika između iznosa penzije ostvarene po ovoj uredbi i penzije utvrđene u skladu sa navedenim zakonom, shodno odredbi člana 5. UREDBE.

OVE RAZLIKE NIKAD NISU STUPILE NA SNAGU iako je dobar dio penzionera još u momentu izdavanja rješenja ispunjavao te uslove.

U Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata ( GLAVA VIII – OSIGURANJE SREDSTAVA, član 16. pod (4.) stoji „ Dio sredstava za isplatu penzija koja se osiguravaju u BUDŽETU F BiH, mjesećno će se uplaćivati Federalnom zavodu za penzijsko invalidsko osiguranje sve dok korisnik povoljne penzije ne napuni 65 godina života nakon čega će se cjelokupan iznos penzije isplaćivati iz doprinosa za PIO, osim dijela koji se odnosi za poseban staž.

U rješenjima korisnika penzije koji su napunili 65 godina života ili ispunili 40 godina penzijskog staža stoji da će se dio penzija isplaćivati sa podračuna 126 ZAKONA PIO a iz Budžeta Federacije BiH finansiraće se samo razlika.

Iz ovih primjera da se zaključiti da VLADA FBiH i Zavod PIO nikada nisu raščistili međusobne odnose a to sve ide na štetu penzionera.

Nije jasno na osnovu kojih analiza i rezultata je odlučeno da se penzije ostvarene po najnovijem zakonu isplaćuju 50 : 50 % Budžet Federacije BiH – Zavod PIO.

Od kako je stupio na snagu „Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, Upravni odbor Zavoda PIO donosi odluku da se penzije za penzionere osim penzionera po ovom zakonu isplaćuju primjenjujući koeficijent 1,73. Ne oglašava se za koeficijent za penzionere po zakonu donešenom 2013. godine iako ga na to obavezuje zakon i izdato rješenje.

Primjenom različitog koeficijenta pri obračunu i isplati penzija vrši se očito diskriminacija penzionera vojnih osiguranika.

U privremenim rješenjima za penzionisanje za jedan veleki broj korisnika penzija koji su ispunili uslove za starosnu penziju bilo da su napunili 65 godina života, odnosno 40 godina penzijskog staža stoji da je to PRIJEVREMENO POVOLJNIJE STAROSNO PENZIONISANJE.

ZAŠTO JE TO TAKO ZNAJU SAMO ONI ŠTO IZDAJU OVAKVA NEPRECIZNA NA MATRICU IZVUČENA RJEŠENJA.

Nas borce, penzionisane vojne osiguranike posebno vrijeđa nastavak omaložavanja od Vlade Federacije BiH i resornog Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata. Okupljaju se samo oni koji podržavaju po nama nezakonita rješenja i koji iznose uvrede i neistine čak i na račun generala, ličnosti koje su dale nesebičan doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine rukovodeći i komandujući oružanom borbom protiv agresora na Bosnu i Hercegovinu.

U prisustvu premijera i ministra iznose se laži, omaložavanja, a da isti na to ne reaguju.

Mi pripadnici penzionera vojnih osiguranika i dalje ćemo voditi pravnu bitku za svoj status i dostojanstvo i nećemo odustati. Podnijeli smo preko Predsjednika Federacije BiH apelaciju Ustavnom sudu Federacije BiH za poništenje odredbi u Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca a koje se odnose na već penzionisane vojne osiguranike. Paralelno je apelacija podnesena i preko parlamentaraca u Domu NARODA Federalnog parlamenta.

Još jedanput podvlačim da nismo protiv rješenja iz „Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju ostalih branilaca, NAPROTIV UVIJEK SMO SE BORILI I BORIĆEMO SE DA SVI ZASLUŽNI BRANIOCI OSTVARE PRAVA KOJA IM PRIPADAJU, ALI NE NA NAŠU ŠTETU.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
Mustafa Polutak