Korak broj 34

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Prof. dr. Džemal Najetović ■ General Mustafa Polutak ■ Dževad Hadžić ■ Mirsad Čukle ■ Fadil Alihodžić ■ Brigadir Esad Pelko ■ Mr. Safet Kešo ■ Mr. Murat Kahrović ■ Dr. sc. Izet Bijedić ■ Dr.sc. Kenan Dautović ■ Mr. Adisa Krehmić ■ Šaćir Hrustemović ■ General Džemal Merdan ■ General Hasan Efendić ■ Avdo Huseinović ■ General Fikret Ćuskić ■ Idriz Hodžić ■ Mr. Munib Kajmović ■ Brigadir Remzija Šiljak ■ General Fikret Muslimović ■

 
Pročitajte KORAK