Korak broj 31

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Sanja Seferović Drnovšek ■ General Fikret Muslimović ■ General Ekrem Durić ■ Mr. Amra Hodžić ■ Jasmin Ganić ■ Dr. Selmo Cikotić ■ General Mustafa Polutak ■ Mr. Amer Duraković ■ Zijad Čaber ■ Mr. Fahir Čamdžić ■ Bakir Izetbegović ■ Fadil Karičić ■ Šefko Hodžić ■ Esad Pelko ■ A. Dedajić ■ Šaćir Hrustemović ■ Dr. Safet Bandžović ■ Avdo Huseinović ■ Kemal Baluković ■ Salih Malkić ■ Doc. dr. Muhamed Smajić ■ Muhamed Jusić ■

 
Pročitajte KORAK