Korak broj 30

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Šefko Hodžić ■ Prof. dr. Smail Čekić ■ Mr. Mesud Šadinlija ■ General Ekrem Durić ■ General Mustafa Polutak ■ Dr. Husnija Kamberović ■ Prof. dr. Safet Halilović ■ Brigadir Nedžad Suljić ■ Nazif Osmanović ■ Šaćir Hrustemović ■ Rasim Delić ■ Asaf Džanić ■ General Fikret Muslimović ■ Amor Mašović ■ Samija Rizvanović ■ Vildana Selimbegović ■ Eldina Zolj–Balenović ■ Damir Hajrulahović ■ Amir Talić ■ Avdo Huseinović ■ Namik Kabil ■ Prof. dr. Mirko Pejanović ■ Jasmin Ganić ■ Avdo Huseinović ■ Prof. dr. Šefket Krcić ■ Hajrudin Somun ■ Dževad Hadžić ■ Elvedin Subašić ■ Almedina Imamović ■ Jusuf Sejfi■

 
Pročitajte KORAK