Korak broj 23

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Asaf Džanić i Mustafa Polutak ■ Jean-Marie Laclavetine ■ Asaf Džanić ■ Jusuf Jašarević, general ARBiH u mirovini ■ Stjepan Kljuić ■ dr. Fikret Bečirović ■ dr. Smail Čekić ■ dr. Bećir Macić ■ brigadir dr Zemir Sinanović ■ Velimir Gašparić ■ Ibrahim Ahmetagić ■ Fikret Muslimović, general ARBiH u mirovini ■ dr. Izet Beridan ■ dr. Džemal Najetović ■ Lejla Odobašić i Liana Bresler ■ Slavko Goldstein ■


Pročitajte KORAK