Korak broj 20

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Asaf Džanić ■ Stjepan Kljuić ■ mr. Jasmin Čajić ■ mr. Sifet Podžić ■ Fikret Muslimović ■ dr Zemir Sinanović ■ mr. Nasir Haseljić ■ dr. Džemal Najetović ■ Mensur Seferović ■ dr. Bećir Macić ■ mr. Sanja Drnovšek, ■ dr. Muhamed Šestanović ■ dr. Džemal Najetović ■ Mustafa Polutak ■ Velid Bajramović ■


Pročitajte KORAK