Korak broj 13

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ dr Džemal Najetović ■ dr Enes Ljevaković ■ Edhem Hrnjević ■ Meldijana Arnaut ■ Lejla Hadžimusić ■ Sylvie Matton ■ Carol Off ■ Imanuel Volerstin ■ Fikret Muslimović ■ Reza Burdži ■ mr. Alija Muminović ■ dr Sadudin Musabegović ■ dr Enver Backović ■


Pročitajte KORAK