Korak broj 9

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Stjepan Kljuić ■ Mustafa Polutak ■ Dževad Hadžić ■ mr. Amra Hodžić ■ Gilles Clemans ■ Reza Burdži ■ prof. dr. Nevad Kahteran ■ F. William Engdahl ■ Mirsad Tokača ■ Louise L. Lambrichs ■


Pročitajte KORAK