ZNAČAJ IGMANSKOG BOJIŠTA

ZA ODBRANU SARAJEVA I BOSNE I HERCEGOVINE

ZBORNIK RADOVA SA OKRUGLOG STOLA,
ODRŽANOG 3. AVGUSTA 2009. G. U SARAJEVU

 

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u Zborniku su:
■ dr Selmo Cikotić ■ akademik prof.dr. Ejup Ganić ■ Edhem Bičakčić ■ general Mustafa Polutak ■ general Enver Hadžihasanović ■ general mr. Vahid Karavelić ■ Šefko Hodžić ■ brigadir Asim Džambasović ■ Kemal Muftić ■ mr. Alen Salkić i najbliži saborci: Rašid Kasumović, Indir Melić i Sifet Melić ■ Edhem Godinjak, Fehim Bibić i Zaim Bešović ■ general Fikret Čuskić ■ brigadir mr. Zijad Rujanac ■

 
Pročitajte ZBORNIK