1993. – PRELOMNA GODINA RATA

ZA ODBRANU BOSNE I HERCEGOVINE

ZBORNIK RADOVA SA OKRUGLOG STOLA,
ODRŽANOG 21. SEPTEMBRA 2010. G. U SARAJEVU

 

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u Zborniku su:
■ dr. Ivo Komšić ■ Jovan Divjak, general ARBiH ■ mr Vahid Karavelić, general ARBiH ■ mr. Sead Delić, general ARBiH ■ Enver Hadžihasanović, general ARBiH ■ Mustafa Polutak, general ARBiH ■ Asaf Džanić ■ Mustafa Polutak, general ARBiH ■

 
Pročitajte ZBORNIK