Korak broj 26

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u ovom broju su:
■ Bakir Izetbegović ■ Osman Džamalija ■ Haris Pašović ■ Sudbin Musić ■ Husein Kazija ■ general Hasan Efendić ■ general, mr. Vahid Karavelić ■ Dr. Selmo Cikotić ■ Genereal Fikret Muslimović ■ Prof. dr. Džemal Najetović ■ Prof. dr. Tomislav Išek ■ Mr. Muharem Omerdić ■ Prof. dr. fra Luka Markešić ■ Jasmin Ganić ■ Brigadir Zijad Čaber ■ Abdulah Jeleč, Besim Ždralović ■ Munib Kajmović ■ Sonja Biserko ■ Latinka Perović ■ Avdo Huseinović ■ Prof. dr. Ismet Dizdarević ■ Bajro Perva ■ Hadžem Hajdarević ■ Brigadir Mahmut Ferhatbegović ■ Šefko Hodžić ■ Fariba Farshidi ■


Pročitajte KORAK