Predratna 1991. i ratna 1992. godina

SREDNJA BOSNA PRKOSNA

ZBORNIK RADOVA SA OKRUGLOG STOLA,
ODRŽANOG 14. APRILA 2012. G. U TRAVNIKU

 

Izdavač: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu

Autori tekstova u Zborniku su:
■ Dr.sc. Kenan Dautović ■ Jasmin Ganić ■ General Džemal Merdan ■ Halid Genjac ■ Brigadir Zijad Čaber ■ Migalo Enver ■ Abdulah Jeleč i Besim Ždralović ■ mr. Edin Ramić ■ Safet Kršlak ■ Kemal Terzić ■ Spahić Adem ■ Murat Silajdžija ■ Belegić Hasib ■ Munib Kajmović ■ Senad Buljina i Nijaz Begović ■ Sead Sinanbašić ■


Pročitajte ZBORNIK